Contact newsdesk on:  info@hebridesnews.co.uk

Hebrides  News

 Local Services     

Classified adverts   I   Jobs                                

To advertise a vacancy in this section e-mail your advert to  

info@hebrides.biz  

Adverts for each vacancy are only £25 for two weeks

or £35 for a month. Unlimited text.

Discounted rates available for multiple vacancies

 

 

 

Slater & Roughcaster  

Need your roof repaired or want a wall roughcasted?

Please call today on 075 386 777 51

 

Obair ùr aig MG ALBA!

 

Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail

 

Maireannach, 37 uairean san t-seachdain

 

 

Tha MG ALBA a’ lorg rionnag ùr!  

 

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA mar Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail.

 

Bidh sibh nur preasantair, a’ clàradh nan ceanglaichean eadar nam prògraman  mar sin bidh sibh mar aodann agus mar ghuth na seanail.  Bidh sibh cuideachd an sàs ann a bhith a’ cruthachadh phromothan agus stuthan airson nam meadhanan didseatach.

 

A thuilleadh air eòlas craolaidh, tha sinn a’ lorg neach le paisean airson nam meadhanan sòisealta gus aghaidh didseatach nas làidire a chruthachadh do BhBC ALBA.

 

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig.  Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

 

This is an exciting opportunity for a bright star to join MG ALBA as a Presenter & Presentation Co-ordinator.  If Gaelic and digital media are your thing, we would love to hear from you!

 

Pròiseas

 

Ma tha sibh airson a bhith nur pàirt den sgioba chruthachail againn, cuiribh ur dealbh-obrach gu claire.macleod@mgalba.com far am faigh sibh an tuilleadh fiosrachaidh mu an obair.  

 

Feumaidh tagraidhean foirmeil sam bith a bhith a-staigh ro 5f, Dihaoine 21 Iuchar 2017.