Contact newsdesk on:  info@hebridesnews.co.uk

Hebrides  News

 Local Services     

Classified adverts   I   Jobs                                

To advertise a vacancy in this section e-mail your advert to  

info@hebrides.biz  

Adverts for each vacancy are only £25 for two weeks

or £35 for a month. Unlimited text.

Discounted rates available for multiple vacancies

 

 

 

Slater & Roughcaster  

Need your roof repaired or want a wall roughcasted?

Please call today on 075 386 777 51

 

Obair ùr aig MG ALBA!

 

 

Co-òrdanaiche Conaltraidh

 

Tuarastal £23,054 - £25,503 (Ìre B3) gach bliadhna + peinnsean

 

Maireannach, 37 uairean san t-seachdain

 

 

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA airson obair ùr mar Co-òrdanaiche Conaltraidh.

 

Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh no Glaschu. Bidh uallach air an neach ìomhaigh na buidhne a neartachadh tro dhòighean margaidheachd traidiseanta agus didseatach.  Bidh sibh a’ co-obrachadh thar sgiobaidhean taobh a-staigh na buidhne agus le luchd-ùidh bhon taobh a-muigh, leithid solaraichean, gus stuthan conaltraidh a cho-òrdanachadh gu maith BBC ALBA.

 

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig.  Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

 

 

MG ALBA currently has a full time, permanent vacancy for a Communications Co-ordinator, based at either our offices in Glasgow or Stornoway.  The post holder will work as part of the Development Team, and be responsible for the management and implementation of activities aimed at raising the profile of the organisation and its brands through traditional and digital marketing methods.  

 

 

Pròiseas

 

Gheibh sibh dealbh-obrach air làrach-lìn na buidhne.

 

Ma tha sibh airson a bhith nur pàirt den sgioba chruthachail againn, cuiribh ur dealbh-obrach gu claire.macleod@mgalba.com far am faigh sibh an tuilleadh fiosrachaidh mu an obair.  

 

Feumaidh tagraidhean foirmeil sam bith a bhith a-staigh ro 5f, Dihaoine 21 Iuchar 2017.